اطلاعات تماس جهت خدمات مشاوره در حوزه حمل و نقل ریلی و راه آهن :

دکتر عباس قربانعلی بیک (رئیس هیئت مدیره)

شرکت آذرخش ریل آریا (آراکو )

09123840349

02166561974

02166129745

Ghorbanalibeik@gmail.com

www.araco.ir